ข้อมูลอำเภอพยัคฆภูมพิสัย


ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
อักษรโรมัน Amphoe Phayakkhaphum Phisai
จังหวัด มหาสารคาม
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4408
รหัสไปรษณีย์ 44110
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 409.783 ตร.กม.
ประชากร 87,740 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 213.99 คน/ตร.กม.
สำนักงานเกษตรอำเภอ
ที่ตั้ง สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย หมู่ที่ 1 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
พิกัด

x 0306252 y 1716152

หมายเลขโทรศัพท์ 043791440
e-mail : payak.inter2@gmail.com

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
 วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ
ระบบข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ระบบการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ระบบข้อมูลเกษตรกผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช
ระบบสารสนเทศการผลิตพืช
สารสนเทศจัดการองค์กร


การใช้ปุ๋ยพืชสด
ปุ๋ยหมัก


แผนพัฒนาการเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

แผนการเชื่อมโยง ตามนโยบาย รมว.กษ (เพื่อยกกระดาษ A4)

iร่วมรณรงค์ ห้ามเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ขยะ และวัสดุอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดหมอกควันและมลพิษในอากาศ

เกษตรกรไทยร่วมใจหยุดเผาในไร่นา

 

 

    เช็คอิน...กินเที่ยวเชิงเกษตร
     

ข่าวที่้เกี่ยวข้อง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวประกาศรับสมัครงาน
ข่าวกิจกรรมและภารกิจของผู้บริหาร
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวภูมิภาค
ข่าวส่งเสริมการเกษตร

1. ปะหลาน (Palan) 16 หมู่บ้าน 8. เมืองเตา (Mueang Tao) 26 หมู่บ้าน
2. ก้ามปู (Kam Pu) 17 หมู่บ้าน 9. ลานสะแก (Lan Sakae) 19 หมู่บ้าน
3. เวียงสะอาด (Wiang Sa-at) 21 หมู่บ้าน 10. เวียงชัย (Wiang Chai) 14 หมู่บ้าน
4. นาสีนวล (Na Si Nuan) 14 หมู่บ้าน 11. ราษฎร์พัฒนา (Rat Phatthana) 14 หมู่บ้าน
5. ราษฎร์เจริญ (Rat Charoen) 14 หมู่บ้าน 12. เมืองเสือ (Mueang Suea) 11 หมู่บ้าน
6. หนองบัว (Nong Bua) 13 หมู่บ้าน 13 เม็กดำ (Mek Dam) 22 หมู่บ้าน
7. หนองบัวแก้ว (Nong Bua Kaeo) 16 หมู่บ้าน 14. ภารแอ่น (Phan Aen) 10 หมู่บ้าน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองระเวียง หมู่ที่ 13 ตำบลเวียงชัย อำเภอพยัคฆภูิมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม -จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2549
รหัสทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 4-4408-16/1-0002
-จำนวน สมาชิก 21 คน


กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านโคกล่าม ตั้งอยู่บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม -จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2549
รหัสทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 4-4408-17/1-0002
-จำนวน สมาชิก 58 คนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าน้อย ตั้งอยู่บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม -จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ -
รหัสทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 4-4408-10/1-0012
-จำนวน สมาชิก 86 คน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
โครงการเกษตรอินทรีย์  ปี 2556
โครงการส่งเสริมสินค้าปลอดภัย
ปี 2556
โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร (GAP) ปี 2556
โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก
(ไม้ผล) ปี 2556
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันสำปะหลัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
แปรรูปผลผลิตเกษตร

ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน
ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล


แบบคำร้องขอรับรองแหล่งผลิต
ตามระบบการจัดการ  คุณภาพ GAP ข้าว
แบบประเมินแปลงเกษตรกรเบื้องต้น
GAP ข้าว
แบบประเมินแปลงเกษตรกรเบื้องต้น
GAP พืชอาหาร
แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต
GAP พืช (สำหรับรายเดี่ยว)
แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต
GAP พืช (สำหรับกลุ่ม)

 


กรมส่งเสริมการเกษตร ทางเลือกโครงการ แผนพัฒนาการเกษตร อาสาสมัครเกษตร สารสนเทศจัดการองค์กร
เตือนระบาดศัตรูพืช มาตรการประหยัดพลังงาน
ระบบ GFMIS เงินเดือนข้าราชการลูกจ้าง
ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร เงินเดือนข้าราชการบำนาญ
webmail กรมส่งเสริมฯ สภาเกษตรกรแห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
GIS ระบบภูมิสารสนเทศ ผลงานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร วารสารกรมส่งเสริมการเกษตร ถาม/ตอบปัญหาการเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

ม.1 ถนนราษฎร์สามัคคี ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110

เบอร์โทรศัพท์ 043-791440 E-mail : payak.inter2@gmail.com

Facebook : เกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย